Saturday, 8 October 2011

Tatyana Lioznova: Three Poplars at Plyuschika - Три тополя на Плющихе (1967)

Director: Tatyana Lioznova
Writers: Aleksandr Borshchagovskiy (screenplay), Aleksandr Borshchagovskiy (story)
Stars: Tatyana Doronina, Oleg Efremov, Vyacheslav Shalevich 

No comments: