Tuesday, 25 October 2011

Fridrikh Ermler: Turning Point - Великий перелом (1945) -

Director: Fridrikh Ermler
Writer: Boris Chirskov
Stars: Mikhail Derzhavin, Pyotr Andriyevsky, Yuri Tolubeyev

 

Grand Prix du Festival International du Film Cannes 1946.

No comments: