Friday, 25 November 2011

Aleksandra Khokhlova, Lev Kuleshov: We from the Urals - Мы с Урала (1943)

Directors: Aleksandra Khokhlova, Lev Kuleshov
Writers: Yuri German (poem), Yevgeni Pomeshchikov,
Stars: Aleksei Konsovsky, Yanina Zhejmo, Sergei Filippov



 Interview with Ekaterina Khokhlova – a film scholar, the granddaughter of the actress Aleksandra Khokhlova, the owner of Lev Kuleshov’s and Aleksandra Khokhlova’s private archive, and the director of The Eisenstein Library of Cinema Art in Moscow (Biblioteka kinoiskusstva imeni S.M. Eizenshteina, Moskva). ...

No comments: