Saturday, 12 December 2009

Konstantin Khudyakov: On the Upper Scissors (На Верхней Масловке) -2005


Drama
Director: Konstantin Khudyakov
Cast: Alisa Freundlich, Yevgeny Mironov, Yevgeny Knyazev, Alena Babenko, Ekaterina Guseva
Video here.

In 2006 actress Alisa Freundlich won Nika award as Best Actress for this film.

No comments: