Wednesday, 23 February 2011

Adolf Bergunker, Natalya Rashevskaya: Fathers and Sons - Отцы и дети (1959)

Directed by Adolf Bergunker, Natalya Rashevskaya.
With Viktor Avdyushko, Nikolai Sergeyev, Yekaterina Alexandrovskaya, Eduard Martsevich.
Based on the novel by Ivan Turgenev.

No comments: