Saturday, 26 February 2011

Leonid Gaidai: 12 chairs -12 стульев (1971)

Director: Leonid Gaidai. 
Starring: Archil Gomiashvili, Sergei Filippov, Mikhail Pugovkin, Glyceria Bogdanov-Chesnokov, Natalya Varley, Natalia Vorobiev, Nina Grebeshkova, Natalia Krachkovskii, Clara Rumyanova, George Vitsin, Nicholas Gorlov, Yuri Nikulin, Viktor Pavlov, Gotlib Roninson, Roman Filippov, Gregory Spiegel, Vladimir Etush, Igor Yasulovich, Nina Agapov, Rina Green, Irina Murzaeva, Evdokia Urusova, Ruslan Akhmetov, Edward Bredun, Pavel Vinnik, Erast Garin, S. Gedzhadze, George Georgiou, Alex Denisov, VA Dorofeev, Ivan Zhevago, Viktor Kolpakov Yuri Medvedev, Radner Muratov, N. Pajitnov, Ferapontov, Alexander Hvylya, Savely Kramarov, Rostislav Plyatt, Leonid Gaidai.A former aristocrat Ippolit Vorobyaninov leads a miserable life in Soviet Russia. His mother-in-law reveals a secret to him - she hid family diamonds in one of the twelve chairs they once had. Vorobyaninov in cooperation with a young con artist Ostap Bender start a long search for the diamonds.


The film is based on a well known russian novel "The Twelve Chairs," by Ilya Ilf and Evgeny Petrov.

No comments: