Tuesday, 29 March 2011

Friedrich Ermler: Unfinished Story - Неоконченная повесть (1955)

Director:Fridrikh Ermler
Writer:Konstantin Isayev
Stars:Sergei Bondarchuk, Elina Bystritskaya, Sofiya Giatsintova

No comments: