Wednesday, 30 March 2011

Vladimir Bychkov: The Craftsmen's Town - Город мастеров (1965)

Directed by Vladimir Bychkov
Writers: Nikolay Erdman, Tamara Gabbe (story)
Stars:Georgi Lapeto, Marianna Vertinskaya, Lev Lemke

Vladimir Bychkov's good taste made "The Craftsmen's Town" one of the most charming children's movies of the Soviet times....

No comments: