Saturday, 26 March 2011

Yakov Protazanov: Man from the Restaurant - Человек из ресторана (1927)

Director:Yakov Protazanov
Writers:Oleg Leonidov, Yakov Protazanov,
Stars:Michael Chekhov, Vera Malinovskaya, Ivan Koval-Samborsky

Based on the story by Ivan Shmelyov

No comments: