Friday, 22 April 2011

Mikhail Kozakov: The Pokrovsky Gates - Покровские ворота TV film (1982)

Director:Mikhail Kozakov
Writers:Leonid Zorin (play), Leonid Zorin (screenplay)
Stars:Oleg Menshikov, Sofiya Pilyavskaya,Leonid Bronevoy

No comments: