Friday, 8 April 2011

Yuliya Solntseva:The Story of the Flaming Years - Повесть пламенных лет (1960)


Director:Yuliya Solntseva
Writer:Aleksandr Dovzhenko
Stars:Boris Andreyev, Antonina Bogdanova,Zinaida Kiriyenko

For The Story of Flaming Years Yuliya Solntseva won the Best Director award at the 1961 Cannes Film Festival.

No comments: