Tuesday, 25 October 2011

Fridrikh Ermler: The Peasants -Крестьяне (1934)

Director: Fridrikh Ermler
Writers: Mikhail Bolshintsov, Fridrikh Ermler
Stars: Pyotr Alejnikov, Mariya Blyumental-Tamarina, Nikolai Bogolyubov

 

 Read more about this film here.

No comments: