Tuesday, 28 February 2012

Yevgeni Tashkov: Crime - Преступление (1976)

Director: Yevgeni Tashkov
Stars: Igor Ozerov, Yelena Gabets, Vitali Yushkov

Eugene Tashkov died on Feb. 15th.

No comments: