Thursday, 12 November 2015

Pyotr Chardynin: Mirages - Миражи (1915)

Director: Pyotr Chardynin
Writers: Lidiya Charskaya, Ekaterina Tissova
Stars: Arseniy Bibikov, Tamara Gedevanova, Andrej Gromov,Vera Kholodnaya


Black and white, silent, fiction

 

No comments: